ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมทุนคิงส์ จัดกิจกรรมส่งรุ่นน้อง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้จัดกิจกรรม “ส่งรุ่นน้อง” หรือ Send Off Event เพื่อให้นักเรียนทุนรุ่นใหม่และรุ่นที่ยังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ได้ทำความรู้จักและขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานสาขาต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนคิงส์ต่างรุ่นมีโอกาสได้รู้จักกัน โดยร่วมสนุกผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายในหมู่สมาชิกที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วย

มีนักเรียนทุนคิงส์มาร่วมจาก 23 รุ่น รวม 38 คน เป็นรุ่นที่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรี 13 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ SCB Academy ด้วยความเอื้อเฟื้อของเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ในภาพจากซ้ายไปขวา....

แถวหลัง : สงวนศรี 2514 นวิสรา 2560   นัทธมน 2560 ณัฐ 2556 องศา 2556 ธนกร 2556 วรมนต 2557 บุณยนุช 2550 เรืองรวี 2560 ดอน 2541 สรวิศ 2541 พยัพ 2544 สาวิตรี 2532 บุญชาญ 2533 กาญจนา 2527 
แถวกลาง :  ทับขวัญ 2545  ปัณฑ์ธร 2559 ภีม 2559 ณัชชา 2556 อภิชนา 2559 วัชระ 2558 ณิชารีย์ 2558 อารยา 2560 เลอสรร 2516 จุฬาภรณ์ 2519 อนันตโชค 2534 โสภณ 2536 ปฏิญญ์ 2560
แถวหน้า : ชนกานต์ 2558 อริน 2560 สุทธาภา 2535 กนกวรรณ 2550  อานิก2517 กัลยา 2509 พิพัฒน์ 2517 ทวีศักดิ์ 2530 ชนนิกานต์ 2546 เปล่งฉัตร 2547

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ