ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนให้แก่ ก.พ. ประเทศไทย Singapore hands over 20th ACCSM Chairmanship to Thailand


ก.พ. ประเทศไทย รับมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ต่อจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ของไทย เข้ารับมอบตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน จาก Ms.Yong Ying-I ประธาน ก.พ. สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. โดย ม.ล.พัชรภากร เทวกุล และ ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.  เข้าร่วมในพิธีฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรม Marina Mandarin Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์

Mrs. Methini Thepmani, the Secretary - General of Office of the Civil Service Commission, Thailand, formally succeeded Ms. Yong Ying-I, the Permanent Secretary of Public Service Division, Singapore, as the chairperson of 20th ACCSM.

For this occasion, M.L. Patcharapakorn Devakula and Dr. Piyawat Sivaraks, Deputy Secretary – Generals, were the witnesses to the chairmanship handover ceremony on Thursday 25 October 2018, at Marina Mandarin, Singapore

 

....................................

นับจากนี้ไป ภารกิจหลักของประธาน ก.พ. อาเซียน คือ การเป็นเจ้าภาพและฝ่ายเลขานุการการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20

และในระหว่างปี พ.ศ. 2562 -2563 ตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน โดยสำนักงาน ก.พ. จะทำหน้าที่หลักในการผลักดันภารกิจของ ก.พ. อาเซียน การพัฒนาหรือยกระดับการทำงานด้านราชการพลเรือน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานราชการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับราชการอาเซียน ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/20thACCSMThailand

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ