ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ วันที่ 20 - 21 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาว์เวอร์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาว์เวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการส่งเสริมจริยธรรม และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักรราช 2560 มาตรา 76 รวมถึงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

 

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ