ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการจิตสาธารณะ” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมีนางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. กล่าวรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ดำรงตนอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญต่อประเทศชาติ ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ได้ให้โอวาทในการเปิดพิธีและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ซึ่งสรุปรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลที่เน้นปลูกจิตสำนึกและพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. มีส่วนร่วมผลักดันมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการจัดงานประเภทนี้เป็นประจำ ด้วยเหตุว่าในสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญหรือน้ำหนักกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของข้าราชการทุกประเภทไว้สูงมาก เพราะฉะนั้น เพื่อให้เรื่องดังกล่าวนี้อยู่ในจิตใจ ความรู้สึก และความสำนึก จึงจำเป็นต้องมีการพูดจาปราศรัยกันบ่อยๆ ต้องย้ำกันหลายๆ ครั้ง จึงจะเกิดความรู้สึกเข้าใจ และเมื่อมีความเข้าใจแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นไปตามวิถี คือจะทำให้เกิดความรู้สึกอยากเข้าถึง ซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วจะนำไปสู่จุดสุดท้ายปลายทาง คือความรู้สึกอยากจะนำออกมาพัฒนา นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตของเรา โดยเฉพาะในฐานะข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน โดยได้กล่าวถึงตัวอย่างพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะของคนในสังคมกรณีชาวประมงไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ติดโคลน หรือกรณีถ้ำหลวงสะท้อนถึงความมีจิตสาธารณะของทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐไทย รวมทั้งภาคประชาสังคมโลก”

นอกจากนี้ ได้มีการกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของกฎหมาย ก.พ. ฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงของพระองค์ท่าน โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีได้อ้างถึงพระราชหัตถเลขาของพระองค์ในครั้งที่ยังคงมีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มหนึ่งว่า “ข้าราชการในยุคนี้ก็ยังคงเหมือนข้าราชการกับยุคก่อน คือคิดแต่จะ Intimidate ราษฎร จะต้องหาทางเปลี่ยนให้ข้าราชการมามี Public Mind คือจะต้องให้ข้าราชการมีจิตสาธารณะ รู้จักให้บริการราษฎร รู้จักว่าตนเป็นข้าราชการ คือคนของพระเจ้าแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น อะไรที่เป็นความสุขของราษฎรจึงเป็นความสุของพระเจ้าแผ่นดิน หากทำได้เช่นนั้นจึงจะเป็นข้าราชการที่ดี” นับจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า 86 ปี ข้าราชการยังคง Intimidate ประชาชนอยู่อีกหรือไม่ หรือจะมี Public Mind กันถ้วนทั่วแล้ว ซึ่งจากข้อเท็จจริงจากกรณีการลงโทษทางวินัยก็แสดงให้เห็นว่ายังคงมีข้าราชการบางส่วนที่ยังปฏิบัติตนเช่นในสมัยนั้น แต่ก็น่าจะดีขึ้นเนื่องจากมีบทลงโทษตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ป.ป.ช. ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ. ศอตช. ทำให้ไม่สามารถ Intimidate ได้มากนัก แต่ส่วนของ Public Mind ก็ต้องรณรงค์กันต่อไปเพื่อให้มีกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยงานวันนี้ได้มีการนำตัวอย่างของการมีจิตสาธารณะมาเปิดเผยกับท่าน และหากจบงานท่านกลับไปด้วยความรู้สึกว่าจะขอมีจิตสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวกับท่าน โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนับว่าเป็นหน้าที่ ถ้าไม่ใช่ข้าราชการก็ถือเป็นหน้าที่ในฐานะพลเมือง ในฐานะมนุษย์

นอกจากนั้น ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่เป็นต้นแบบการดำเนินการ ด้านการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ซึ่งมีหน่วยงานได้รับรางวัลจำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานจังหวัดนครนายก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร การเสวนาเรื่อง “จิตสาธารณะประชารัฐ “Mission–Impossible” Made Possible : กรณีศึกษาหมูป่าติดถ้ำ” นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อดีตผู้อำนวยการและบริหารจัดการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

การถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง “ผู้บังคับบัญชา:ผู้นำการเสริมสร้างวินัย” โดยนายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ กรรมการ ก.พ. และอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ