ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน ก.พ.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๙,๕๕๕ บาท

ประวัติโดยย่อของวัดท่าหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๔ หนเหนือ ซึ่งแต่เดิมมีฐานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่ในป่าพงละเมาะไม้ในเขตหมู่บ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ห่างจากตัวเมืองพิจิตรใหม่ในปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยราวปีพุทธศักราช ๒๓๘๘ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างวัดท่าหลวงขึ้นตามชื่อตำบลอันเป็นที่ตั้ง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดราชดิตถาราม ซึ่งมีพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร เป็นพระประธานประจำวัด และปัจจุบันวัดนี้เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตรที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ใกล้ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ