ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตอน “การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน”

“ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน หรือที่เรียกโดยย่อว่า “ก.พ. อาเซียน” เป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ เพื่อร่วมกันยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนาศักยภาพของกำลังคนในภาคราชการพลเรือน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนหรือภูมิภาคอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้กับประเทศสมาชิก

ชมย้อนหลัง รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ตอน “การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน” 
ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

https://www.facebook.com/ocsc.go.th/videos/1183403698464587/

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ