ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 89 และรุ่นที่ 90

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 89 - 90

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          อนึ่ง ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทำแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) โดยเข้าไปที่ http://www.ocsc.go.th/sep1 ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2562  

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร นบส. 1 New

หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 89 และ รุ่นที่ 90 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       1. หนังสือแจ้งส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

       2. หนังสือแจ้งรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนบ

       1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 89 และ รุ่นที่ 90 ดาวน์โหลดเอกสาร

       2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการฝึกอบรมภาพรวม New ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 15 ก.พ. 2562)

       3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม (สำหรับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น) ดาวน์โหลดเอกสาร Word /ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf

กำหนดการฝึกอบรม New

       1) พิธีเปิดการฝึกอบรม นบส. 1 รุ่นที่ 89 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 1 ก.พ. 2562)

       2) การประเมินบุคลิกภาพ และประเมินสมรรถนะนักบริหาร นบส. 1 รุ่นที่ 89 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 8 ก.พ. 2562)

       3) การปฐมนิเทศแบบอยู่ประจำ นบส. 1 รุ่นที่ 89 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 8 ก.พ. 2562)

       4) ตารางการฝึกอบรม แบบไป - กลับ นบส. 1 รุ่นที่ 89 (อยู่ระหว่างดำเนินการ / กำหนดในภายหลัง)

       5) การศึกษาดูงานในประเทศ นบส. 1 รุ่นที่ 89 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 8 มี.ค. 2562)

       6) การศึกษาดูงานต่างประเทศ นบส. 1 รุ่นที่ 89  (ปรับปรุงวันที่ 26 มี.ค. 2562)

           - กลุ่มที่ 1 (GP 1 - GP 6) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

           - กลุ่มที่ 2 (GP 7 - GP 13) ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อ นบส. 1 รุ่นที่ 89 แบ่งตามกลุ่ม GP New (ปรับปรุงวันที่ 20 ก.พ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร


ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ