ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

เอกสารประกอบหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ่มครองจริยธรรม

เพลง จำขึ้นใจ

จำขึ้นใจบรรเลง
จำขึ้นใจ ชาย
จำขึ้นใจคู่
จำขึ้นใจหญิง

 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จ. นครพนม

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ