ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เดิน - วิ่ง – ปั่นจักรยาน (OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018) สร้างความสุขให้กับประชาชน

สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้กับประชาชน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนจากส่วนราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ในการทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ดำรงตนอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการ โดยร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลังเครือข่ายของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เข้มแข็ง
โดยมีนางเมธินี  เทพมณี  เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ภายในงาน มีกิจกรรมเดิน - วิ่ง – ปั่นจักรยาน (OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018) บริเวณถนนหน้าสำนักงาน ก.พ. – กระทรวงสาธารณสุข (ถนนหลวงวิเชียรแพทยาคม) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน

กิจกรรมรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะครั้งนี้ เป็นการขยายผลต่อยอดจากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีไฮไลท์เป็นการรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้กับประชาชน
ด้วยการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  ได้แก่  การทำวีลแชร์เพื่อสุนัขขาพิการ การบันทึกเสียง
ในหนังสือเสียงให้คนตาบอด การทำยางยืดสำหรับบริหารร่างกาย และธนาคารจิตอาสา

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ Fb: Jumkunjai
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ