ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 บัญญัติว่า การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรา 42 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญต้องคำนึงถึง ระบบคุณธรรม โดย ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553 สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นสมควรทำการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ นี้โดยอิสระและ ตามความเป็นจริง ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://survey.ocsc.go.th/emp61 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยความคิดเห็นเป็นรายบุคคล และจะถูกนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับกระทรวง กรม และราชการพลเรือนโดยรวมต่อไป

สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

แบบสำรวจฯ

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8839

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์) โทรศัพท์ 0 2547 1187

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ