ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้เข้ามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้เข้าไปมอบเงินจำนวน 175,899 บาท ที่สมาชิกได้ร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันครบรอบสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ ถึงแนวทางที่ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) มีความสนใจช่วยงานของมูลนิธิอีกด้วย

ภาพการมอบเงินบริจาค จากซ้ายไปขวา ชนนิกานต์ 2546, องศา 2556, ทับขวัญ 2545, ภูมิ 2541, วิทิต 2516, อานิก 2517, ประธานชมรม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, กัลยา 2509, ทวีศักดิ์ 2530, สุทธาภา 2535, อทิตา 2536, เนติธร 2536

นอกจากนี้ ดร.สุเมธได้เล่าถึงขอบข่ายมีความหลากหลายของงานมูลนิธิ และอธิบายแนวทางของมูลนิธิตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้วางไว้ ทำให้เข้าใจลักษณะของคำว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเสนอแนะแนวทางในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งงานของมูลนิธินั้น ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) สามารถช่วยเหลือได้ในหลายด้าน ซึ่ง ดร.สุเมธมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับชมรมฯ โดยชมรมฯสามารถผนวกงาน CSR ของที่ทำงานกับการช่วยมูลนิธิได้ ซึ่งท่านแนะนำให้ชมรมฯ ไปเยี่ยมชมงานของมูลนิธิในแถบจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีหลายโครงการ พร้อมที่จะพาตัวแทนชมรมฯ ไปชมงานด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และชมรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสทำงานร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อไป

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ