ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดการรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” เป็นระยะเวลา ๑ ปี  (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน โดยมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๘ ส่วนราชการ
ได้แก่ ๑. สำนักงาน ก.พ. ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓. กรมควบคุมมลพิษ ๔. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๕. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๖. สำนักงานกิจการยุติธรรม ๗. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ๘. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเฉพาะด้าน โอกาส Top-Up ๑% และรางวัลตอบแทนเป็นทีมงาน (**อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบ)

ในการนี้ จึงมีกำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่  ๒๑ มกราคม ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
Image icon Infographic Digital Transformation for Energy Transition (RE Integration) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน687.3 KB
Image icon Infographic ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)296.42 KB
Image icon Infographic โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ (สำนักงานกิจการยุติธรรม)1.11 MB
Image icon Infographic การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ (สำนักงาน ก.พ.)996.09 KB
Image icon Infographic การการศึกษาออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)1.23 MB
Image icon Infographic พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร BIG DATA (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)978.53 KB
Image icon Infographic โครงการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการปัญหามลพิษจากกิจกรรมการบิน (กรมควบคุมมลพิษ)3.19 MB
File แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ สำหรับกจ. ส่วนราชการ14.89 KB
Image icon Infographic การสร้างหลักประกันทางสังคมให้แรงงานนอกระบบ (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 2.75 MB
PDF icon เอกสารดาวน์โหลด4.61 MB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ