ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ว1/2562 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

ก.พ. มีมติเห็นชอบบุคคลผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรมตามแบบประเมินที่ ก.พ. กำหนดจากส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพต่อระบบราชการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทฯ และแผนปฏิรูปประเทศ

+++หนังสือเวียนและคู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม+++

+++คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ+++

 

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ