ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียนที่จะถึงนี้ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ในการประชุม นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะประธานกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ โดยมีผู้แทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนจากกองพิธีการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับพิธีการจัดประชุม การหารือและการให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดงานของสำนักงาน ก.พ. เป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสต่อไป สำนักงาน ก.พ. จะได้เตรียมการเพื่อจัดงานและเตรียมความพร้อมต้อนรับมิตรประเทศอาเซียน ที่จะเข้ามาประชุม ณ ประเทศไทย จึงขอเชิญข้าราชการ ประชาชน ทุกคน ให้การตอนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมกัน

ติดตามข้อมูลการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนและการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องได้ที่
www.ocsc.go.th
www.ocsc.go.th/accsm20th
Facebook สำนักงาน ก.พ.
YouTube สำนักงาน ก.พ.
YouTube accsm20th

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ