ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญร่วมงาน วันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562

งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 – 11.30 น. ณ ห้องจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

สูจิบัตรวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2562 (pdf)
(หรือคลิกที่ภาพด้านล่าง)

สูจิบัตรวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา


 

 

กิจกรรมสำคัญ
การส่งเสริมนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ “นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ไปแล้ว จำนวนกว่า ๔๐ คน และมอบโล่เกียรติยศแก่ “หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ไปแล้ว จำนวนกว่า ๕๒ หน่วยงาน

“หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่

          • กรมการขนส่งทางบก: https://www.dlt.go.th/th/  และ

          • กรมราชทัณฑ์: http://www.correct.go.th/

โดยในปีนี้มีความพิเศษ คือ มีการเสวนาในหัวข้อ "HR กับบทบาทที่ท้าทายในโลกยุคดิจิทัล" โดย
          • คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
          • คุณปรีชา ธนสุกาญจน์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ
          • คุณเฑวิณฑร์ สมงาม ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
        ซึ่งดำเนินการเสวนา โดย อ.จักรพันธ์ ตรวจมรคา อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
           1. ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
           2. ให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา การดูงาน ผลิตเอกสารเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการวิชาการ รวมตลอดถึงการให้ทุนเพื่อการศึกษา
           3. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
           4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ประวัติพันเอก จินดา  ณ สงขลา  (พ.ศ. 2464 – 2524)
          พันเอก จินดา  ณ สงขลา ศึกษาวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เริ่มชีวิตการทำงานในฐานะนักกฎหมายในกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเป็นอย่างดี เห็นได้จากการได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยคนหนึ่งในกรณีต่อสู้คดีปราสาทเขาพระวิหาร ท่านได้เบนเข็มอาชีพจากนักกฎหมายมาเป็นนักบริหารงานบุคคลเมื่อ พ.ศ. 2505 ในตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. และดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 จนถึง พ.ศ. 2522

ผลงานสำคัญ
         • ยกระดับสำนักงาน ก.พ. จากระดับกรม เป็นระดับกระทรวง ทำให้สำนักงาน ก.พ.  เป็นศูนย์กลางในการบริหารปรับปรุง จัดระบบงานของกระทรวง ทบวง กรมในราชการไทย ตามหลักวิชาการ ไม่ใช่สามัญสำนึก
         • การจัดระบบการบริหารบุคคลในราชการไทยตามรอยยุคลบาทรัชกาลที่ 7
                   o มุ่งมั่นให้การบริหารบุคคลในราชการเป็นระบบคุณธรรม (Merit System)
                   o นำระบบจำแนกตำแหน่งตามความรับผิดชอบ (Position Classification) มาใช้แทนระบบการจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ (Rank Classification) โดยติดต่อขอความช่วยเหลือจากอเมริกาให้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากรัฐแคลิฟอเนียร์มาช่วยทำจนสำเร็จในปี พ.ศ. 2518
                   o ริเริ่มทำอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรเป็นครั้งแรก โดยใช้หลักวิชาการ Workflow Process, Workload Analysis และทฤษฎี Work Simplification
                   o เปลี่ยนแปลงระบบการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ริเริ่มให้มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบ การวัดผล และนักจิตวิทยา และดำเนินการสอบรวม
                   o ริเริ่มการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ แม้ในช่วงแรกจะไม่ได้รับการสนับสนุน (และได้รับการคัดค้าน) จากรัฐบาล แต่พันเอกจินดาฯ ก็ไม่ยอมแพ้ จนในที่สุดการพัฒนาข้าราชการและนักบริหารก็ได้รับการสนับสนุนจาก UNDB ให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ
         • จัดระบบและระเบียบการจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ หรือ ก.พ. 7

         ผลงานปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลที่พันเอก จินดา  ณ สงขลา ริเริ่มนี้ นับเป็นรากฐานของการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายจวบจนปัจจุบัน

 

ท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

โดยลงทะเบียนได้ที่ :  https://event.ocsc.go.th/ หรือสแกน QR Code ด้านล่าง รหัสผ่าน 2702 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 8832, 8812, 8829, 8833

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ