ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ฯ โดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ขอให้ข้าราชการพลเรือนยึดมั่นในพระราโชวาทอยู่ 2 อย่าง คือผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ และได้มอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือนแก่เจ้าภาพจัดงานฯ ในปีต่อไป ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 619 คน 

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพร่วมจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย
1) พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม 401 โรงแรมเซ็นทราฯ
2)  กิจกรรมเดิน – วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามเส้นทางภายในบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกว่า 400 คน
3)  การแสดงนิทรรศการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา” กิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ และการบริการประชาชน โดยมีการจัดนิทรรศการกลางแสดงผลงานของหน่วยงานระดับกระทรวงแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจาก 20 ส่วนราชการ ร่วมออกบูธนิทรรศการและการให้บริการประชาชน รวม 44 บูธ โดยมีบูธของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 2 บูธระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
4)  งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียติและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 และครอบครัว วันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงความยินดี ในงานดังกล่าวคณะนักร้องประสานเสียงสำนักงาน ก.พ. (OCSC Chorus) ได้ร่วมแสดงร้องเพลงประสานเสียงด้วย

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ