ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐

การประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ (Preparatory Meeting for the 20th ASEAN Cooperation on civil Service Matters) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ (Senior Officials Meeting for the 20th ASEAN Cooperation on civil Service Matters) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียน ได้นำเสนอแนวคิดหลัก แนวทางการดำเนินการ และหารือกับผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ACCSM Work Plan 2016-2020) และศูนย์องค์ความรู้เฉพาะด้าน (ASEAN Resource Centers, ARCs) การจัดทำร่างเอกสารแสดงเจตนารมณ์ว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of Agile Civil Service in digital Economy) การจัดทำแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ACCSM Work Plan 2021–2025) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (Monitoring and Evaluation of ACCSM Work Plan 2016 – 2020) รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคราชการทุกระดับ

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ