ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OCSC Hosts A Special Lunch Talk for ACCSM Senior Officials In Chiang Rai.

April 24, 2019 | Mrs. Methini Thepmani, the Secretary-General of Thailand’s Office of the Civil Service Commission (OCSC), hosted a special Lunch Talk for Senior Officials, during the Senior Officials Meeting for the 20th ASEAN Cooperation on Civil Service Matters, in Chiang Rai Province.

Mr. Prinn Panitchpakdi, Governor, the Stock Exchange of Thailand, as well as a consultant of the 20th ACCSM Team on HR in the Digital Economy context and knowledge management, had been invited as a guest speaker on the topic of “Driving HR Transformation in Digital Age”.

“This talk is one of integral inputs for our ACCSM Chairmanship, under the theme of Accelerating Agile ASEAN Civil Service”, Mrs. Thepmani said. 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ