ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงศึกษาดูงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงศึกษาดูงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงได้ไปศึกษาดูงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาในเขตจังหวัดเพชรบุรีและสมุทรสงคราม ได้แก่ โรงงานสกัดน้ำมันพืชและไบโอดีเซลครบวงจร โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการวิจัยศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โดยที่แหลมผักเบี้ยฯ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางต่างๆ ที่ชมรมฯ จะมีส่วนร่วมช่วยงานมูลนิธิเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพหลังการระดมสมองระหว่างสมาชิกชมรมที่ไปค้างคืนที่โครงการแหลมผักเบี้ย จากซ้ายไปขวา :-
องศา 2556 กัลยา 2508 ชนนิกานต์ 2546 ณัฐชา 2550 วรรณวิภา 2536 สายธาร 2525 พยัพ 2544 ปิยาพัชร 2555 อนันตโชค 2534 วรีมน 2533 ภูมิพัฒ 2534 อานิก 2517 ทับขวัญ 2545

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ