ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วย ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาตั้งแต่ปี 2552

      สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจัดทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากมุมมองของข้าราชการ จึงขอความร่วมมือจากข้าราชการผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และข้าราชการที่เป็นผู้รับการประเมิน ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยข้อมูลและความคิดเห็นดังกล่าวจะเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้กรอกแบบสำรวจ และส่วนราชการแต่อย่างใด

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

 

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ