ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 90

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 90 New


- หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือเดินทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร


- กำหนดการฝึกอบรม นบส. 1 รุ่นที่ 90

       1) กำหนดการภาพรวมของหลักสูตร นบส. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 30 เม.ย. 2562)

       2) พิธีเปิดการฝึกอบรม นบส. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 3 พ.ค. 2562)

       3) การประเมินบุคลิกภาพ และประเมินสมรรถนะนักบริหาร นบส. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 3 พ.ค. 2562)

       4) การปฐมนิเทศแบบอยู่ประจำ นบส. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 7 พ.ค. 2562)

       5) ตารางการฝึกอบรมแบบไป - กลับ นบส. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร (อยู่ระหว่างดำเนินการ / กำหนดในภายหลัง)

       6) การศึกษาดูงานภายในประเทศ นบส. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 7 มิ.ย. 2562)

       7) การศึกษาดูงานต่างประเทศ นบส. 1 

           - กลุ่มที่ 1 (GP 1 - GP 7) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 25 มิ.ย. 2562)

           - กลุ่มที่ 2 (GP 8 - GP 13) ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุงวันที่ 25 มิ.ย. 2562)


           รายชื่อ นบส. 1 รุ่นที่ 90 แบ่งตามกลุ่ม GP ดาวน์โหลดเอกสาร

                  - กลุ่มที่ 1 (GP 1 - GP 7)

                  - กลุ่มที่ 2 (GP 8 - GP 13)

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ