ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ สามารถตรวจสอบผลการประเมิน ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2562

ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สามารถตรวจสอบผลการประเมินดังกล่าว ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการเข้าใช้งานบัญชีรายบุคคลของท่านทางเว็บไซต์ https://hipps.ocsc.go.th/member ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น เป็นต้นไป

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ