ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2562 (ACCSM Focal Points Meeting 2019)

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2562 (ACCSM Focal Points Meeting 2019) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน (ACCSM Focal Points) ให้ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในระดับเจ้าหน้าที่ โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการหารือและร่วมกันจัดทำแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568 (ACCSM Work Plan 2021 - 2025) และแผนงาน ก.พ. อาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2564 - 2568 (ACCSM+3 Work Plan 2021 – 2025)

ในการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2562 นี้ นอกจากผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศแล้วนั้นยังมีผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวกสามเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อีกทั้งมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ