ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนงานและการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างราชการใสสะอาด รวมทั้งดําเนินการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอื่น ๆ จึงกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนงานและการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มการขับเคลื่อนงานขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้เกิดประสิทธิภาพและมีแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต โดยมีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการกำหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ปปท. กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 50 คน

โดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. บรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และแนวทางการบูรณาการภารกิจด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอนาคต

และในช่วงเช้ายังมีการเสวนา เรื่อง  นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยผู้แทนจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. นางพรทิพย์  แก้วมูลคำ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. นายชนะกิจ  คชชี ผู้แทนกรมการศาสนา และนางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีนายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งผู้แทนของแต่ละหน่วยงานกลางได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนงานตนเอง และเสนอให้มีเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ทำงานระหว่างหน่วยงานกลางร่วมกันอย่างสมำ่เสมอเพื่อให้การทำงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนการดำเนินโครงการและลดภาระการทำงานให้แก่กลไกระดับปฏิบัติในส่วนราชการ

และในการสัมมนาช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการบูรณาการแผนงานและการติดตามผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" กลุ่มหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน "การป้องกัน" และกลุ่มหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน "การปราบปรามการทุจริต" 

ซึ่งจากการสัมมนาฯ ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีข้อเสนอการบูรณาการการทำงานร่วมกันซึ่งจะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป

 

สอบถามข้อมูลการดำเนินการเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. 

โทรศัพท์ 02-547-1707

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ