ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Chair of Royal Civil Service Commission แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ. และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 Madam Karma Hamu Dorjee ผู้ดำรงตำแหน่ง Chair of Royal Civil Service Commission และ Mr. Choki Drakpa ตำแหน่ง Deputy Chief Legal Officer, Royal Civil Service Commission แห่งราชอาณาจักรภูฎาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. พร้อมทั้งลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ Royal Civil Service Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม เลขาธิการ ก.พ. ได้นำท่านประธานและผู้แทนจากประเทศภูฏานเดินชมรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ โดยนำชมสถานที่ออกกำลังกาย ชมรมต่าง ๆ เพื่อแนะนำถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการ ต่อจากนั้น ท่านเลขาธิการ ก.พ. และ รกพ. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันและหารือถึงความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเครื่องมือ กลไก ระบบการสอบคัดเลือก ระบบการสรรหาและเลือกสรร และการพัฒนาข้าราชการในหลักสูตร ASEAN Plus New Wave Leadership Development Program นอกจากนั้น สำนักงาน ก.พ. และ RCSC ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ