ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 12

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเวียนส่วนราชการ

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

แนวทางการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

แนวทางการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ตัวอย่างช่องข้อมูลที่บันทึกในระบบออนไลน์

แบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

แผนการดำเนินงาน

 

ผู้สมัครที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

https://register.ocsc.go.th/registration/ses12

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6951, 6944, 6953, 1757

โทรสาร. 0 2547 2049

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ