ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและสามารถนำไปขับเคลื่อนงานในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon กำหนดการสัมมนา126.82 KB
PDF icon ชุติมา_สาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม1.06 MB
PDF icon วีรวิท_ข้อมูลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ136.52 KB
PDF icon วีรวิท_คุณธรรม ความเป็นมนุษย์148.5 KB
PDF icon วีรวิท_คุณธรรมเป้าหมาย74.14 KB
PDF icon วีรวิท_ใจซื่อตรง160.75 KB
PDF icon วีรวิท_ทำไมต้องมีมาตรฐานจริยธรรม126.47 KB
PDF icon วีรวิท_ทุจริตในมิติสากล162.92 KB
PDF icon วีรวิท_ประมวลจริยธรรม276.87 KB
PDF icon วีรวิท_ระเบิดจากข้างใน133.3 KB
PDF icon วีรวิท_สังคมคุณธรรม300.68 KB
PDF icon สำนักงาน ก.พ. _ ข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการจริยธรรม144.57 KB
PDF icon สำนักงาน ก.พ. _ ข้อเสนอการปรับอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม104.73 KB
PDF icon สำนักงาน ก.พ. _ ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ1.11 MB
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
ต้องการเผยแพร่ข่าวบน mobile app

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ