ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ กระทรวงภายในแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คณะข้าราชการจากกระทรวงภายใน แห่ง สปป.ลาว นำโดยนายคำมูน วิพงไซ รองรัฐมนตรีกระทรวงภายใน (หัวหน้าคณะ) นายนิสิท แก้วปันยา อธิบดีกรมแผนงานและการร่วมมือสากล (รองหัวหน้าคณะ) นายบุนจัน นิยะวง อธิบดีกรมประเมินผลและพัฒนารัฐกร นายสุลิวัน อ่อนตาวง รองอธิบดีกรมคุ้มครองรัฐกร นายสว่าง ไซยะวง รองอธิบดีสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การปกครองและฝึกอบรม นายนิมมะวง อินทะวง รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงภายใน (เทียบเท่ารองปลัดกระทรวงภายใน) นางลิดสมัย ขันทะทำมะสอน รองหัวหน้าแผนกบริหาร-พิธีการและคุ้มครอง สำนักงานรัฐมนตรี และนางมุกนะพา มะนีลัด เจ้าหน้าที่วิชาการกรมแผนงานและการร่วมมือสากล ได้เดินทางมายัง สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ กระทรวงภายในแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม คณะข้าราชการจากกระทรวงภายใน แห่ง สปป.ลาว ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนคุณภาพภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผอ.สพข. และคณะวิทยากร สพข. มาให้การบรรยาย รวมทั้งรับฟังบรรยายเรื่องการบริหารกำลังคนคุณภาพภาครัฐ โดย นายอริยะ สกุลแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศบส. และนางสาวปรียานุช ยอดระยับ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศบส. และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ พรบ. จริยธรรม และการรักษาจรรยาบรรณของข้าราชการ โดย นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผอ.ศจ

และในวันเดียวกันนี้ นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ ผอ.ชอ. ได้นำท่านหัวหน้าคณะและผู้แทนจาก สปป.ลาว เดินชมรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ โดยนำชมสถานที่ออกกำลังกาย ชมรมต่าง ๆ เพื่อแนะนำถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการ 

และในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะข้าราชการจากกระทรวงภายใน แห่ง สปป.ลาว ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันฯ ให้เกียรติต้อนรับด้วยตัวเอง

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ