ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.1 รุ่นที่ 89 และรุ่นที่ 90 และหลักสูตร นบส.2 รุ่นที่ 10

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะนักบริหารระดับสูง สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 89 และรุ่นที่ 90 และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะนักบริหารระดับสูง และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้ง ร่วมถ่ายภาพกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้วย

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ