ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการการพัฒนาข้าราชการ ในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการการพัฒนาข้าราชการ
ในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ด้วย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการโครงการการพัฒนาข้าราชการ
ในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๒ คน ประกอบด้วย (๑) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ - ๑๓ จำนวน ๑๑๗ คน (๒) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จำนวน ๖๐ คน และ (๓) ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) จำนวน ๗๕ คน ซึ่ง ศบส. ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งประกอบด้วย
๙ หลักสูตร ดังนี้

ลำดับ

หลักสูตร

วิทยากร

ผลการประเมินหลักสูตร

(๕ คะแนน)

การคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ (Holistic and Systematic Thinking)  

รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๔.๗๓

มากที่สุด

การทำงานร่วมกันของคนหลากหลาย
ช่วงวัย (
The Chemistry)

๑. น.ส. ภิญญาพัชญ์ เสรีวิริยะกุล

๒. นายพบธรรม วังจินดา

บริษัท SEAC

๔.๘๙

มากที่สุด

การนำเสนองานด้วย Info-graphic

๑. น.ส. นิชดา ปานสุข

๒. น.ส. ชนม์มาศ สุขพัฒน์วรา

สำนักงาน ก.พ.

๔.๓๒

มากที่สุด

การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
(Basic English for Work)

๑. นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า

๒. น.ส. ดลยา เปี่ยมสุวรรณ์

๓. น.ส. รัตนอาภา ทรัพย์สมบัติ

๔. น.ส. ชนม์มาศ สุขพัฒน์วรา

สำนักงาน ก.พ.

๔.๕๓

มากที่สุด

การคิดและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Thinking and Management)

ผศ.ดร. กังวานยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

๔.๒๑

มากที่สุด

 

 

ลำดับ

หลักสูตร

วิทยากร

ผลการประเมินหลักสูตร

(๕ คะแนน)

การโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงาน
ให้มีผลงานดีเยี่ยม
(Performance Coaching for Results)

น.ส. ลินดา ติกกะวี

สถาบัน M Academy

๔.๖๐

มากที่สุด

การบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ (Talent Management)

ผศ.ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

๔.๒๖

มากที่สุด

รู้เขา รู้เรา : แบบประเมินทางจิตวิทยา MBTI

๑. นายศาณิฏ ปณิธานธรรม

๒. ดร. ปจิดา ดิศกุล ณ อยุธยา

๓. น.ส. นที มีเงิน

สำนักงาน ก.พ.

๔.๓๘

มากที่สุด

การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
(Analytical Thinking for Decision Making)

ดร. สุรพงษ์ มาลี

สำนักงาน ก.พ.

๔.๓๙

มากที่สุด

ค่าคะแนนเฉลี่ย                               การแปลผล

๔.๒๑ – ๕.๐๐                                มากที่สุด

๓.๔๑ – ๔.๒๐                                มาก

๒.๖๑ – ๓.๔๐                                ปานกลาง

๑.๘๑ – ๒.๖๐                                น้อย

๑.๐๐ – ๑.๘๐                                น้อยที่สุด

 

 

 

เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
ต้องการเผยแพร่ข่าวบน mobile app

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ