ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการโครงการการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภท
ทุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการอบรม และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมการสรุปองค์ความรู้ด้วยภาพ (Graphic Recording) การนำเสนองานด้วยเทคนิค Pitching และการระดมสมองเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรมต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มีนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรมจาก ๒ ทุน เข้าร่วมโครงการได้แก่ (๑) ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ และ (๒) ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist)

Graphic Recording ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔

 

 

Graphic Recording ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist)

 

 

เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
ต้องการเผยแพร่ข่าวบน mobile app

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ