ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงาน ก.พ. ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ต.สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมด้วย

พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,062,331 บาท

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ