ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข้าราชการจาก Human Resources Bureau, Ministry of Education and Culture แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ สำนักงาน ก.พ.

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะข้าราชการจาก Human Resources Bureau, Ministry of Education and Culture แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนคุณภาพภาครัฐ (Talent Management) เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี โดยมีกลุ่มช่วยอำนวยการ นำโดยนางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ ผอ.ชอ. ให้การต้อนรับ และมีนายณรงค์ ศุภรัศมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ข้าราชการจากศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) ได้ให้การบรรยายในครั้งนี้

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ