ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก จัดงาน “มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16” หรือ- The 16th OCSC International Education Expo 2019 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

1) เป็นงานบริการสาธารณะของสำนักงาน ก.พ. ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประชาชน เพราะสำนักงาน ก.พ. มีประสบการณ์ในการดูแลการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา อยู่แล้ว
2) งาน OCSC Expo นี้เป็นช่องทางสำคัญที่สำนักงาน ก.พ. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา และความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมไว้ เน้นให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมงานนี้ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ต่าง ๆ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ได้สอบถาม พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์จริง กับนักเรียนรุ่นพี่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลก ที่ได้เตรียมพร้อมให้ข้อมูลอยู่ภายในงานนี้
3) และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการเข้ารับราชการให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคราชการ เป็นกำลังคนคุณภาพของประเทศที่จะมาช่วยกันพัฒนาประเทศ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง และสังคม

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. กล่าวต้อนรับในงาน ตอนหนึ่งว่า “ สำหรับงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2562 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Happy Studying Abroad” ประสบการณ์ดี ๆ ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน หมายถึง การไปเรียนต่อต่างประเทศ ถ้าถามว่าเรียนแล้วได้อะไร คือ การได้ประสบการณ์การเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า “ประสบการณ์ชีวิต” คือ ได้ทั้งความรู้และการใช้ชีวิต โดยปัจจัยความสำเร็จในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติไม่ใช่อยู่แค่หลักสูตรหรือในชั้นเรียน แต่มีปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ด้วย เช่น คุณภาพชีวิตของนักศึกษา สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของนักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตร ความพร้อมของสถานศึกษา คุณภาพของผู้สอนและเจ้าหน้าที่ การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียนต่อเป็นจุดเน้นสำคัญ “เลือกให้ถูกจริต” ของแต่ละคน อยากให้นักเรียนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ มีความสุขในการไปเรียน เข้ากับ lifestyle การเรียนรู้และทักษะชีวิต”

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ