ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Pau สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และเจ้าหน้าที่  ได้เดินทางก้าวหน้าทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความการศึกษาของ น.ส. สิริกร ชัสวิเศษ นทร. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมีโพลีเมอร์ ณ มหาวิทยาลัย Pau  et des Pays de l’Adour และได้พบกับ Prof. Laurent Billon อาจารย์ที่ปรึกษาของ นทร.   และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย IPREM ( Institute of Analytical Sciences and Physico – Chemistry for Environment and Materials ) ในโอกาสนี้ Prof. Billon ได้ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมสถาบันซึ่งเน้นการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุต่างๆ เพื่อการประยุกต์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานยั่งยืน สถาบัน IPREM มีผลงานวิจัยร่วมกับบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น TOTAL ARKEMA BASF เป็นต้น ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้สถาบันวิจัยแห่งนี้ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้นักศึกษาที่ทำวิจัยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

แม้ว่ามหาวิทยาลัย Pau จะจัดเป็นมหาวิทยาลัยขนาดย่อม แต่ได้รับตรารับรองคุณภาพความเป็นเลิศ I – SITE ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสให้มีชื่อเสียงในระดับสากล  โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับตรารับรองคุณภาพ I- SITE จะมีคุณสมบัติเด่นคือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจและกับท้องถิ่น

เมือง Pau  อาจยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีนักในหมู่นักศึกษาคนไทย แต่ นทร. สิริกร ให้ความเห็นว่าการมาเรียนในเมืองเล็กๆ อาจดูเงียบบ้าง แต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมาก เพราะคนในพื้นที่โอบอ้อมอารี เมืองมีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่แพ้เมืองใหญ่ Prof. Laurent Billon ซึ่งประทับใจกับความมุ่งมั่นใฝ่ศึกษาของนักศึกษาจากประเทศไทยได้กล่าวฝากมาว่ายินดีต้อนรับนักศึกษาไทยที่สนใจมาศึกษาในสาขาโพลีเมอร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2563

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ