ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประธาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เดินทางมาหารือข้อราชการ เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านราชการพลเรือน ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Civil Service Commission แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รกพ. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ ผอ.ชอ. และข้าราชการ ชอ. ได้ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Aly Shameem ประธาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ พร้อมด้วย Mr. Ali Hashim เลขานุการโท จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านราชการพลเรือนระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Civil Service Commission แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคราชการพลเรือนของทั้งสองประเทศ และหารือแนวทางที่จะกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ