ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้

วารสารข้าราชการรูปแบบ e-journal ฉบับที่ 4 ประจำปี 2562
 “Quality of Work Life & Employee Engagement”
เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วที่ https://www.ocsc.go.th/node/5869

เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ