ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์  เจตน์สุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมซัมเมอร์ทรี สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ จาก ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน  โดยมีข้าราชการจากสำนักงาน ก.พ. นางสาวมนิษา  บุญชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกศสิริ  ศิริงามเมือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายนรี คงบันนึก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ร่วมเดินทางกับผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ

เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ