ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2/2563 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 2/2563 โดยมี นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 25 เดือน มกราคม 2563

นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน กล่าวเปิดโครงการ

โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม 2563 มีข้าราชการ จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ บางอำเภอในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โครงการนี้มี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และนางสาวนันทวัน สังข์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวสกาวรัตน์ แซ่ลิ่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการด้วย

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ