ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

                 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) (รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดดำเนินการ) ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กล่าวเปิดการอบรม นายเกียรติศักดิ์  ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับในนามภาคีพันธมิตร นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโพเมโล  โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอน สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ผู้แทนเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารและผู้แทน สำนักงาน ก.พ. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ

นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

              โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๒ คน  โครงการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นางบุตรี  ดำริสถลมารค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  และข้าราชการจากสำนักงาน ก.พ. นางสาวมนิษา บุญชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุจินตนา  ปิยธรรม นิติกร ชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการด้วย

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานในพิธีเปิดการอบรม (จากซ้ายไปขวา) นางสาวสุจินตนา  ปิยธรรม นิติกร ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. นางสาวมนิษา บุญชิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. รศ.ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายเกียรติศักดิ์  ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา

กิจกรรม “การแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” วิทยากรโดย นางสาวมนิษา บุญชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ