ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมงานพิธีวันกองทัพไทย และงานประดับยศ ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมนายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา คู่สมรส เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓  ณ โรงแรม Hotel Steglitz International จัดโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย นำโดยน.อ. อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย พ.อ. พฤฒนันท์ หริ่มเจริญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย และ น.อ.  เสนอ เงินสลุง (ร.น.) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ในการนี้ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเหล่าข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนนักเรียนทุนทหารที่ศึกษาในเยอรมนีเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยทั้ง ๓ เหล่าทัพ ได้ต้อนรับผู้แทนระดับสูงของกองทัพสหพันธ์ฯ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจากนานาประเทศ คณาอาจารย์จากสถานศึกษาของกองทัพสหพันธ์ฯ คณะทูตานุทูต และแขกของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของกองทัพไทย

ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ อทศ. นิสราฯ พร้อมคู่มรส ได้เข้าร่วมงานประดับยศให้แก่นักเรียนทุนทหาร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน โดย นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ประจำกรุงเบอร์ลิน ทั้ง ๓ เหล่าทัพ เป็นผู้ประดับยศให้แก่นักเรียนทหาร ซึ่งมีนักเรียนทหารได้รับการประดับยศครั้งนี้ จำนวน ๑๑ ราย หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับยศสูงขึ้น และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจับมือแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการประดับยศ

ในลำดับต่อมา ตัวแทนนักเรียนทหารในแต่ละระดับการศึกษาได้เล่าประสบการณ์ในการศึกษาในประเทศเยอรมนี และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงเบอร์ลิน หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนักเรียนทุนทหารและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก สนร.เยอรมนี

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ