ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 โดยหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการที่ประชุมได้แนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก จำนวน 11 ท่าน ได้แก่ (1) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2) นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (3) พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (4) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (5) หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. (6) นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. (7) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (9) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ (11) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมโดยกล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและสังคมต่อการทำงานของข้าราชการที่ต้องมีความชัดเจน มีรายละเอียดที่ครบวงจร โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานในระดับปฏิบัติ และการทำความเข้าใจกับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ต่อจากนั้น นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเจ้าภาพ นำเสนอต่อที่ประชุมในประเด็นที่สำคัญด้านพลังงาน และที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการและการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ COVID-19 สถานการณ์ภัยแล้ง ประเด็นด้านเศรฐกิจ รวมทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพในเนื้อหาข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ