ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

โอวาท ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติงดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นผู้พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดได้ตามความเหมาะสม โดยอาจเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

1. ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

1.1 ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

1.2 รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ๖๑๒ คน พร้อมรูปถ่าย และบทความ จาก หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

2. สำเนาหนังสือแจ้งส่วนราชการ

2.1 กระทรวง/เทียบเท่า

2.2 กรม

2.3 จังหวัด

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย (กระทรวง/เทียบเท่า/จังหวัด)

แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- แบบฟอร์ม ๑ (ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณจัดพิธีฯ + รายละเอียดค่าใช้จ่าย)

- แบบฟอร์ม ๒ (รายงานสรุปการจัดพิธีฯ)

เอกสารประกอบข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
ต้องการเผยแพร่ข่าวบน mobile app

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ