ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวเปิดโครงการ

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในนามจังหวัดเชียงใหม่

โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เข้าร่วมในโครงการจำนวน ๑๐๐ คน โครงการนี้มี รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนของสำนักงาน ก.พ. นางสาวมนิษา บุญชิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางสาวพรนัชชา  พันธ์ชาติ นิติกรชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบดูแลผู้เข้าร่วมตลอดโครงการด้วย

 

ภาพกิจกรรมและบรรยากาศระหว่างดำเนินโครงการ สปชต. รุ่นที่ ๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ