ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet
จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน"
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรียน 3 วัน ราคา 2,400.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดูได้ที่  http://igpthai.org/crisis2digital/index03.html

ดาวน์โหลดใบสมัคร  ได้ที่  http://igpthai.org/crisis2digital/download0.html

 2. “หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน”
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดูได้ที่  http://igpthai.org/datagovernance/index04.html

ดาวน์โหลดใบสมัคร  ได้ที่  http://igpthai.org/datagovernance/download0.html

 ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว
 โทร 09-5485-4059, 09-4629-7891

เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ