ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีพิธีถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล นำโดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ.  เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ร่วมถวายพระพร แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นอกจากนี้  สำนักงาน  ก.พ. ได้ดำเนินการให้มีคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์สำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้ง ตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรบริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงาน ก.พ. ด้วย

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ