ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19 หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก
ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19
หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ
https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ

ตัวอย่างงานบริการ e-Service ของรัฐ
บริการเพื่อประชาชน เช่น

เสียภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก  
https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf#

ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 
https://epit.rd.go.th/publish/index.php

ขอบัตรประจำตัวคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php

จองคิวพบแพทย์  กรมสุขภาพจิต 
https://www.dmh.go.th/apps_line/q/q.asp

ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   คุรุสภา
https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

บริการเพื่อลูกจ้าง/แรงงาน เช่น

ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน กรมการจัดหางาน 
https://empui.doe.go.th/auth/index

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40  สำนักงานประกันสังคม
https://www.sso.go.th/section40_regist/

ขอหนังสือคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า
http://eservice.md.go.th/eserviceWeb/index.jsf

บริการเพื่อผู้ประกอบการ/SMEs เช่น

จดทะเบียนนิติบุคคล  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx

การเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์  กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu 

ขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง
https://fsw.fisheries.go.th/loadModuleLogin.do?method=logOut

ขึ้นทะเบียนขอนำเข้าปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร
http://e-fert.doa.go.th:21003/

ขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว  กรมการจัดหางาน
https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/main.php?token=...

เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ