ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนข้าราชการและผู้สนใจอ่านบทความเรื่อง Digital Transformation and the Civil Service: Agility in Action โดย รองเลขาธิการ ก.พ. ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

 • COVID-19 Pandemic และ Digital Transformation เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ภาคราชการและภาคธุรกิจ
  ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของภาคประชาชน
 • ประเทศไทยในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563 หรือ
  The ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) 2019 - 2020
   
  มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของภาคราชการพลเรือนอาเซียนในยุคแห่งความท้าทายนี้
 • ASEAN Statement on Promotion of Good Governance
  and Acceleration of an Agile Civil Service in a Digital Economy
  คืออะไร
 • ความหมายของ AGILE ในแบบฉบับของสำนักงาน ก.พ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
  ของภาคราชการพลเรือนของไทย คืออะไร

A - Anticipation & Awareness
G - Growth Mindset
I - Infinite Perseverance
L - Leverage Partnership
E - Employ Tech Wisely

ขอเชิญชวนข้าราชการและผู้สนใจอ่านบทความเรื่อง 

Digital Transformation and the Civil Service: Agility in Action

ซึ่งเขียนโดย รองเลขาธิการ ก.พ. ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

ในนิตยสาร The ASEAN (Issue 02, June 2020)

ตาม Link >> https://asean.org/storage/2020/06/The-ASEAN-Issue-2-June-2020-dv.pdf

หรือ QR Code นี้

 

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ