ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการในระบบกำลังคนคุณภาพ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon รายชื่อ2.98 MB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ