ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมมือพัฒนางานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (พันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล) รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา  หาญเผชิญ) และรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางนันทนา ธรรมสโรช) พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมประชุมหารือเพื่อปรับบทบาทภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และการสร้างความก้าวหน้าการทำงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดยบูรณาการภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การเสริมสร้างวินัย และการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกาารต่อต้านการทุจริตเป็นนโยบายที่รัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ รวมทั้งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมในส่วนราชการที่ชัดเจน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่กำหนดให้มีการปรับปรุงกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตให้เข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

ภายหลังการประชุม 3 หน่วยงานเห็นร่วมกันจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไป

ข่าวโดย
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

 

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ